Het einde van Homo Sapiens?

De visie van Andreas Vuurwolf op stoffelijke en geestelijke evolutie

Is er een parallel tussen onze chakra's en de evolutie van de mensheid? Een interessante gedachte, die Andreas hieronder uitwerkt.

Volgens de wetenschap zijn we langzaam geëvolueerd. Drie miljard jaar geleden ontstonden de eerste ééncellige wezens, vervolgens de weekdieren en de insecten. Wormen ontwikkelden zich tot vissen, die kropen aan land en werden reptielen en amfibieën en daarna zoogdieren en vogels. Het zoogdier ontwikkelde zich tot primaat. Hieruit ontstonden de mensapen, aapmensen en de moderne mensensoort: de Homo Sapiens.

Religie en evolutie

Veel religieuze mensen wijzen deze evolutietheorie af. Zij stellen dat wij als goddelijke wezens gevallen of afgedaald zijn, en dat de huidige mensen gedegenereerde goddelijke wezens zijn. Sommigen gaan nog verder, en menen dat apen gedegenereerde mensen zijn. Apen zouden zijn ontstaan uit paringen tussen mensen en dieren.

Deze opvattingen zijn strijdig met de feiten. Biologen hebben nauwkeurig onderzocht hoe verschillende soorten met elkaar gekruist kunnen worden. Een kruising tussen mensen en dieren is zonder genetische manipulatie niet mogelijk. Bovendien verschilt zelfs de chimpansee aanzienlijk van de mens in genetisch opzicht. En als we kijken naar de botten en de fossielen uit het verleden, dan is er veel bewijs voor de wetenschappelijke opvatting over evolutie, en geen bewijs voor de religieuze opvattingen.

Ziel en lichaam

Dat wil echter niet zeggen dat de religieuze opvattingen helemaal onjuist zijn. De oude overleveringen zijn gewoon verkeerd geïnterpreteerd. En in de onderstaande hypothese zijn zowel de wetenschappelijke als de religieuze opvattingen (ten dele) juist.

Onze ziel is goddelijk en verheven. En heel lang geleden zijn wij als goddelijke zielen uit de hemel neergedaald. Dit wordt onder meer beschreven in Genesis. Na het eten van de appel kregen wij een verlangen naar kennis, en deze honger naar kennis dreef ons uit het Paradijs. Het was geen god buiten ons die ons verdreef, maar we wilden zelf weg uit het Paradijs omdat we nieuwe kennis en nieuwe ervaringen wilden opdoen. Dus verlieten we het Paradijs en kleedden we ons in huiden (Genesis 3:21).

Angst voor de dood

De ziel omhulde zich met een stoffelijk omhulsel. Het gaat hier dus niet om mensen die zich kleden in dierenhuiden, maar om zielen die bezit namen van een stoffelijk lichaam. Veel mensen zijn bang voor de dood, omdat ze zichzelf gelijkstellen met het lichaam. Dit is schadelijk. Het is veel beter om je te identificeren met je goddelijke ziel. Jij bent een goddelijk wezen, en je bestuurt je lichaam zoals je lichaam een auto kan besturen. En als de auto kapot of versleten is, stap je uit en ruil je hem in voor een andere. Dus als je lichaam afgeschreven is, laat je je lichaam achter. Je werpt dan je lichaam af, zoals je kleding kunt afwerpen, en bevrijd keer je terug naar de hemel. Zo beschouwd is de dood een plezierige gebeurtenis.

Involutie

De geestelijke evolutie begint met het afdalen uit de hemel. De ziel daalt neer en neemt een stoffelijke gedaante aan, en geleidelijk aan raakt de ziel steeds meer gehecht aan de stof. Tegelijk daalt de ziel steeds verder in de stof, en langzaam maar zeker vergeet de ziel zijn goddelijke afkomst. Uiteindelijk zinkt de ziel tot op de bodem en kan niet verder naar beneden. Dan is het dieptepunt in zijn involutie-cyclus bereikt. In deze diepste wanhoop vraagt de ziel naar de zin van het leven. Vanaf dat moment begint de worsteling omhoog. Stukje bij beetje dient de ziel zich van het aardse slijk te bevrijden. En dat gaat alleen met vallen en opstaan.

Mensensoorten en -rassen

In esoterische kringen spreekt men vaak over mensenrassen, ongehinderd door enige kennis van de biologie! Dit soort gepraat zonder kennis heeft in het verleden aanleiding gegeven tot rascisme en nazisme. Bovendien staan buitenstaanders buitengewoon argwanend tegenover groepen met rassentheorieën.

In de biologie maakt men onderscheid tussen rassen en soorten. In menselijke termen gesproken: zwarten, blanken, Indianen, Mongolen, Aboriginals, etc. zijn verschillende rassen. Zij lijken sterk op elkaar, hebben een overeenkomstig zenuwstelsel en kunnen samen kinderen voortbrengen. De Homo Sapiens, de Homo Erectus en de Neanderthaler zijn mensensoorten. Zij behoren gezamenlijk tot de aapmensen. Maar het is onwaarschijnlijk dat deze soorten met elkaar gekruisd konden worden. Wanneer men in esoterische kringen spreekt over mensenrassen, bedoelt men meestal mensensoorten.

De nieuwe mens

Tegenwoordig spreekt men veel over `de nieuwe mens'. Maar dit begrip wordt meestal niet gedefinieerd. Dat wil ik hier wel doen (zo nauwkeurig mogelijk). In esoterische kringen beweert men vaak dat wij behoren tot het vierde mensenras. Onduidelijk is wat men met `wij' bedoelt. Soms krijg ik de indruk dat men spreekt over `wij blanken' of `wij Ariërs'. Dergelijke opvattingen getuigen van rascisme en zijn schadelijk.

In feite behoren wij tot de vierde mensensoort. De Neanderthaler behoorde tot de derde mensensoort, en de nieuwe mens die nu aan het onstaan is, behoort tot de vijfde mensensoort. En deze vijfde mensensoort zou wel eens tegen de rascisten van de vierde soort kunnen zeggen: `Goh, is er verschil tussen blanken en Aboriginals? Wij zijn zover boven jullie verheven, dat wij het niet kunnen waarnemen. Jullie maken toch ook geen onderscheid tussen roodbonte koeien en zwart-witte koeien?'

Zeven mensensoorten

De halve cirkel geeft schematisch de involutie en evolutie van de menselijke ziel weer.Toen de ziel voor het eerst contact maakte met de stof, was het lichaam zuiver dierlijk en de ziel puur goddelijk. In deze tijd werd de stuit-chakra ontwikkeld {(0), nog geen `menselijke' ontwikkeling].

De aapmens van de eerste soort liet zich volledig leiden door de ziel, die nauwelijks contact maakte met het aapachtige lichaam. Toen werd de seks-chakra ontwikkeld. De ziel werd sensueel (1).

Vervolgens ging de ziel verder in het lichaam en ontwikkelde emoties en de navel-chakra. De aapmens van de tweede soort besefte het onderscheid tussen mannen en vrouwen. De psyche van deze soort viel uiteen in een mannelijke en een vrouwelijke helft (2).

Bij de derde soort vergat de ziel zijn goddelijke herkomst, en deze aapmensensoort begon dingen uit te vinden. Hij ontwikkelde het mentaal lichaam en de maag-chakra. Tegelijk ontstond een zekere mate van opstandigheid tegenover de schepper en het Hogere Zelf (3).

Wij behoren tot de vierde mensensoort en zijn bezig onze individualiteit te ontwikkelen. De derde mensensoort was nog echt een groepsdier. Zijn plaats in de groep bepaalde zijn leven. Dit stadium laten wij langzamerhand achter ons, terwijl we onze hart-chakra ontwikkelen (4).

In de jaren '70 en '80 van deze eeuw zijn we voorbereid op de komst van de vijfde mensensoort: de nieuwe mens. Er worden steeds meer baby's met mutaties en afwijkingen geboren. En er lopen steeds meer kinderen rond met een afwijkend aura. Deze nieuwe mens behoort zijn keel-chakra en het scheppend bewustzijn te ontwikkelen. Creativiteit, (tele-)communicatie en contact met andere intelligenties zullen normaal worden voor de vijfde mensensoort (5).

Het heeft weinig zin om over de zesde en de zevende mensensoort te spreken. Zij gaan ons begrip te boven. Zij verschillen meer van ons, dan wij van een chimpansee.

Het vijfde tijdperk

Volgens de Skythische (Indo-Europese) en Hopi-tijdrekening bevinden we ons aan het einde van het vierde tijdperk. En hiermee eindigt ook het tijdperk van de vierde mensensoort. Geleidelijk aan zullen er steeds meer `nieuwe mensen' verschijnen. En in de loop van een paar eeuwen zal de vierde mensensoort uitsterven.

Dit hebben we al eerder gezien met de derde mensensoort. De Neanderthaler en de Homo Sapiens (onze voorouders) hebben enkele tienduizenden jaren naast elkaar geleefd. Maar de Homo Sapiens was beter georganiseerd en leefde in grotere groepen. Daardoor konden zij beter overleven en kregen ze meer jongen en meer voedsel. Geleidelijk aan bleef er steeds minder ruimte en minder voedsel over voor de derde mensensoort. En uiteindelijk stierf de Neanderthaler uit.

Genocide

Het is niet duidelijk of onze voorouders de Neanderthalers een handje geholpen hebben. Van chimpansees zijn gevallen van genocide bekend. Als twee groepen chimpansees elkaar ontmoeten, ontstaat een strijd die maanden kan duren. De strijd eindigt wanneer één van de twee groepen volledig is uitgeroeid.

Onze grootste onbewuste angst is: gescheiden worden van de groep en in handen vallen van een andere groep. Voor onze voorouders betekende dit: levend uit elkaar gescheurd en verslonden worden. Ik kan me voorstellen dat veel mensen dit niet willen geloven. Het is nauwelijks voor te stellen van wat voor verschrikkelijk beest ons stoffelijk lichaam afstamt. Vele zielen schamen zich dan ook voor hun stoffelijke verschijning. Zij weigeren helemaal in het lichaam te gaan en zijn zweverig spiritueel. Door deze zielen heeft spiritualiteit een zweverig imago gekregen.

Natuurlijke selectie

Onze ouders, grootouders, etc. waren succesvol. Dat wil zeggen: zij plantten zich voort. Maar wie had de grootste kans op nakomelingen?

Vanaf de ondergang van het Romeinse rijk tot in deze eeuw hadden soldaten de grootste kans op nakomelingen (daarvoor meestal ook, maar toen was de situatie minder eenduidig). Men trok plunderend door Europa, verkrachtte de vrouwen en doodde de boeren. Een vreedzame boer of burger kreeg hooguit vijf tot tien kinderen. Maar soldaten, die aan de lopende band vrouwen verkrachtten, hadden kans op tientallen kinderen. Hierdoor plantten mensen met vreedzame genen zich minder vaak voort dan de mensen met agressieve genen.

Dit proces is versterkt door de katholieke kerk. Vreedzame gemeenschappen (zoals de Katharen) werden systematisch uitgeroeid. De veroveraars namen hun plaats in. Sterke vrouwen werden vermoord of als heks verbrand, meestal mèt hun kinderen. Alleen zwakke en onderdanige vrouwen mochten zich voortplanten.

Vanaf de 15e eeuw begonnen de blanken met een systematische verovering van de wereld. Het westerse wereldbeeld, dat gebouwd was door mensen met agressieve genen, moest en zou verspreid worden. Wie zich verzette werd vermoord. In vreedzame gemeenschappen werden de grootste schoften de hulpjes van de blanke veroveraars. Zij kregen meer voedsel en meer kinderen. Mensen die het westerse wereldbeeld afwezen, werden aan alle kanten klemgezet en vermoord. Bovendien namen de blanke veroveraars de vrouwen die ze wilden, en verspreidden zo hun agressieve genen nog meer.

De meest rauwe primitieve aapmensen, die door fatsoenlijke burgers uitgekotst werden, gingen naar Afrika, Amerika en Australië om `lebensraum' voor hun genen te verwerven. Is het een wonder dat de huidige wereld bezwijkt onder het geweld?

Vertrap de slang

Enige duizenden jaren geleden kregen bepaalde mannen een hekel aan vrouwen. Zij vestigden een patriarchale cultuur met een mannelijke afgod. Meestal worden de joden als eerste patriarchale monotheïsten genoemd. Maar misschien gaat de afwijzing van het vrouwelijke verder terug.

Geleidelijk aan werd de wereld steeds patriarchaler. Belangrijk was daarbij het Christendom. Tertullianus, geboren rond 160 na Christus en schepper van het kerklatijn, verbood het tweede huwelijk en gebood vrouwen een sluier te dragen. Origenes, geboren rond 185 na Christus, was een van de grootste geleerden van de jonge Katholieke Kerk. Hij had zo'n hekel aan vrouwen, dat hij zichzelf castreerde. Daarna werd het Christendom steeds agressiever tegen vrouwen en tegen seksualiteit. Mensen die de (tantrische) seksualiteit en vrouwelijke (heidense) gebruiken in ere hielden, werden systematisch vervolgd en uitgeroeid. De genen van de mensen die tegen seks en tegen het leven waren, plantten zich onbeperkt voort. De Kundalini-slang, de seksuele scheppende levenskracht, moest en zou vertrapt worden. En nu zitten we dus allemaal opgezadeld met genen die het leven, de liefde en het seksuele vuur verachten, en die bezeten zijn van doodsdrift. En dat zie je dagelijks in onze maatschappij. Iedere dag vertellen de media dat we bezig zijn met collectieve zelfvernietiging en dat we moeten veranderen. Bewust maken we ons druk over het milieu en onze toekomst, maar op een diep onbewust genetisch niveau vervult dit ons met een hels genoegen. En met wellust verwelkomen we de berichten over oorlog, vernietiging, afbraak, moord en doodslag en onze naderende ondergang. Is het een wonder dat de vierde mensensoort bezig is met uitsterven? En moeten we daar om treuren?

Een nieuwe wereld

Het is gemakkelijk om somber en pessimistisch te worden. Maar als je goed kijkt, dan zie je het begin van de dageraad van de nieuwe tijd. Het uur voor het ochtendgloren is het koudste en donkerste uur van de nacht. We bevinden ons in dat koude en duistere uur. En het is gemakkelijk om ons door wanhoop te laten meeslepen. We kunnen diep in onszelf wegkruipen, op zoek naar het laatste restje warmte. Maar we kunnen ons ook vermannen en opstaan.

Persoonlijke evolutie

Bij je geboorte was je stuit-chakra ontwikkeld. Je kon zogen, om je moeder schreeuwen, poepen en pissen. Je was zuiver dierlijk. Daarna heb je je seks-chakra ontwikkeld. Je kwam in het orale stadium en werd sensueel. De meesten van ons moesten die sensualiteit onderdrukken op bevel van onze ouders of opvoeders. We leerden onze seks-chakra te blokkeren.

Vervolgens werd je een kleuter en je kreeg emoties. Boosheid, jaloezie, bezitterige `liefde' verstoorden je gemoedsrust en brachten je in conflict met je omgeving. Daarna leerde je om je emoties te onderdrukken. Je leerde je navel-chakra te blokkeren.

Daarna werd je een kind en je kreeg gedachten en gevoelens. En je ontwikkelde een eigen wil. Bij de meesten van ons werd deze gebroken door ouders of leraren. Sommigen van ons weigerden te buigen en werden rebellen. We leerden onze maag-chakra te manipuleren op zoek naar status of een veilige plek in onze omgeving. Voor de meeste mensen betekent dit: onderwerping aan de leiders en hielen likken.

Ten slotte werd je een puber en je kreeg idealen, waarmee je in botsing kwam met de keiharde wereld. Daarna sloot je je hart-chakra en stompte je af. Je werd `realistisch' en `volwassen'. In je puberteit had je nog het idee dat er een betere wereld mogelijk was. Vele keren heb je je hoofd gestoten tegen de muren van je omgeving, maar ten slotte heb je de wereld van je medemensen aanvaard. Je keel-chakra verstarde en je sloot jezelf op in een onveranderlijke realiteit.

In je puberteit had je nog visioenen van een fantastische toekomst. Maar één voor één spatten je dromen als luchtbellen uiteen. Of ze werden vertrapt door je omgeving. Je sloot je derde oog voor de alternatieve werkelijkheden, en kreeg een enorme plaat voor je kop. Als baby had je nog een open verbinding met de Schepper, maar je fontanellen sloten zich. En dankzij de inspanningen van je ouders verloor je het contact met de hemel. Je kruin-chakra sloot zich boven je hoofd, en nu ben je opgesloten in jezelf. Je bent als een rups die zich ingesponnen heeft in een cocon.

Trance-Formatie

En zoals een rups zichzelf opvreet en verteert om te veranderen in een vlinder, zo kun jij alle ervaringen van je leven verteren en verwerken. Je kunt jezelf veranderen in een goddelijk mens, en als `de nieuwe mens' kun je uit je cocon te voorschijn komen en een nieuwe fase in je evolutie realiseren.

Zolang je gedachten en gevoelens rondrennen in je hoofd, en zolang je gemoedsrust verstoord wordt door emoties en sensaties, kom je niet toe aan het verteren van je verleden. Het is noodzakelijk dat je jezelf tot rust brengt en je afsluit voor de buitenwereld. Daartoe dient je cocon, en daarom spreken we van Trance-Formatie. Want je innerlijke transformatie geschiedt in diepe trance. Als je je hersenen tot rust brengt, krijg je beheersing over je gedachten en gevoelens. En over je emoties en sensaties. En als je helemaal tot stilstand bent gekomen, zie je wie je werkelijk bent.

Trance

Egosoft heeft een aantal produkten dat nauw aansluit op dit artikel. M.b.t. chakra's bijvoorbeeld de cursus Chakra-ontwikkeling en de cassettes `Kundalini' en `Magie van de Uil'. Over evolutie en relaties de cursus `Volwassen Relaties' en over het veranderen van je genen de cursussen `Reiniging' en `Versterk je weerstand' van Cosmic Fire.

Bij de Trance-Formatie cassettes brengt een speciaal achtergrondgeluid (binaural beat) je naar een specifiek theta-niveau, afhankelijk van de chakra waarmee wordt gewerkt. Tegelijk hoor je op de voorgrond instructies. Dit helpt je om in theta-bewustzijn toch bewust te werken.

Wie is Andreas Vuurwolf?

Andreas Vuurwolf begon al op zijn 12e met Mazdaznan (een Zar-athoestrisch yoga-systeem). Later werd hij opgenomen in een esoterische orde (rond het geheime vuur van Atar en Ahura Mazda, de Perzische zonnegod). Daarna maakte hij een uitgebreide studie van de Noordeuropese inwijdingswegen en Odinn.

door Andreas Vuurwolf


*Terug naar de Ego 2000 index