Bijzondere Geometrie

in Alfabet komt terug in de hand

Universele taal herontdekt

DE WORTELS VAN DE BOOM DER KENNIS.

Inzicht in de basis van de evolutie van het bewustzijn, uitgaande van enerzijds oude teksten en aan de andere kant gebruik makend van moderne wiskunde en fysica, dat is waar de Alchemisten en Kabbalisten naar zochten en zoeken. De Joodse Stan Tenen uit Californië is zo'n speurder en zijn Meru Project draagt misschien niet de Sluitsteen der Wijzen aan, maar legt wel wat wortels van de Boom der Kennis bloot.

Toen ik Stan Tenen voor het eerst zijn theorieën hoorde uitleggen en zijn modellen demonstreren, was ik heel sceptisch. Deze gedreven en bijna diabolische man beweerde de link te hebben tussen taal en wiskunde, tussen logica en openbaring, hij dacht de koppeling tussen vorm, ritme en betekenis van het universum in handen te hebben. Dit kon niet waar zijn, deze monomaan zag iets over het hoofd. Maar toen hij me uiteindelijk vroeg of ik dacht dat hij gelijk had, gebeurde er iets vreemds. Er vormde zich in mij een soort resonantie, er trilde een energie in mijn wervelkolom waardoor ik voelde, nee wist dat dit meer was dan een illusie, dit kon ik niet terzijde schuiven.
Luc Sala

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God
Johannes I;

Is het mogelijk het levenswerk van iemand, dat ook nog stoelt op een piramide van eerder onderzoek door Kabbalisten en anderen, in één kort artikel uit de doeken te doen? Voor zoiets als de inzichten van Stan Tenen over de structuur van het universum en de relatie daarvan met de letters van het alfabet is dat een (te) zware opgave. Hijzelf is ook huiverig om te veel te willen beweren, zoekt steeds naar betere bewijzen; hierbij een bescheiden poging zijn gedachten samen te vatten.

Er wordt al eeuwenlang gezocht naar een betekenis in letters en teksten, waarbij men uitgaat van het idee dat er meer dan een oppervlakkige boodschap in is verborgen; dat sommige teksten echt `heilige' teksten zijn, zoals de overlevering zegt. Die zouden geen menselijke oorsprong hebben, maar zijn `geopenbaard' door God, en dat men er daarom het geheim van het universum, het Goddelijke bewustzijn daarin en in onszelf in zou kunnen ontdekken.

De mensen die studeren op de verborgen betekenissen van de Joodse heilige boeken noemt men wel Kabbalisten, naar een oud en mystiek kennis-systeem van numerieke en mathematische verbanden, de Kabbalah.

Mount `Meru' is een legendarische heilige berg voor de Hindoes. De Amerikaan Stan Tenen, die in de buurt van San Francisco aan de voet van een andere `heilige' berg - Mount Tamalpais - woont, koos voor Meru als de aanduiding voor zijn speurtocht naar de diepere betekenis van Hebreeuwse teksten en symbolen.

Op basis van het rangschikken, bekijken en spelen met de letters van het Hebreeuwse alfabet (Alef-Bet), met name zoals die in het eerste vers van Genesis staan gerangschikt, kwam Tenen al een twintig jaar geleden op het idee dat daar een mathematisch logische volgorde in te ontdekken viel. Hij rangschikte de letters op een bepaalde manier en vond allerlei verbanden.

De hypothese waar hij na veel studie toe kwam luidt:

De letters van het Hebreeuwse Alfabet, hun vorm en de manier waarop ze gevormd zijn, werden speciaal geschapen om de elegantie, eenvoud en schoonheid van de relatie tussen het universum en bewustzijn duidelijk te maken. Ze representeren natuurlijke elementen en zijn intrinsiek verbonden met de vorm van onze handen en de manier waarop we daarmee onze emoties uitdrukken.

Dat is een mondvol, laten we eens beginnen met een van de meest overtuigende onderdelen, namelijk de constructie van het alfabet.

Tetra-flame: de `Vlam in de Tent'

Volgens Stan Tenen bestaat er een `heilige' driedimensionale vorm, waarvan de projecties de letters van het Joodse (Hebreeuwse), Griekse en Arabische Alfabet vormen. Wanneer je er een projectie van maakt, bijvoorbeeld door er een licht voor te houden, kun je op de muur de diverse letters herkennen. Letters zijn op die manier twee-dimensionale uitslagen van een drie-dimensionale vorm. Hij noemt deze vorm de `geometrische metafoor', een soort `vlam' of gedraaide vortex (spiral ribbon vortex), een vorm met ook verder heel bijzondere eigenschappen en relaties. In de diverse tradities komt deze totaal asymmetrische vorm terug als lelie, slang of draak.

Die bijzondere driedimensionale vorm is af te leiden uit de ruimtelijke `donut' torus figuur, de enige vorm waarin zeven eigenschappen of kleuren elkaar allemaal kunen raken. In het hart van zo'n gedraaide donut is dan een vortex (draaikolk) te herkennen, de bovengenoemde vlam, die weer past in een tent of `vat', een tetraëder (viervlak-tetrahedron). De torus of `rook-ring' is ook de enige vorm die zichzelf in stand kan houden in een uniform medium, waar het zelf deel van uitmaakt. Het is, met andere woorden, zelf-organiserend en past daarom ook als symbool of representatie van zoiets als `bewustzijn'.

Die vorm, de uitsnede uit het hart, past in de tetraëder en daar is dan verder een reeks van natuurlijke `Platonische' vormen en kristalroosters mee verbonden. Veel symbolen, zoals de appel en het hart, zijn te herkennen als voortkomend uit de vlam en de omringende tetraëder, en in de Kabbala spreekt men over het `Ene' als de relatie tussen de (brandende) kool en de vlam.

Deze `vlam' komt ook terug in de basisvorm van onze hand. Onze hand, onze letters en daarmee onze taal zijn delen van een zelf-organiserend systeem, met andere woorden ze staan op een logische en eenduidige manier met elkaar in verband. Maar de theorieën, die in het kader van Tenen's Meru Project worden onderzocht, gaan nog veel verder; er worden verbanden aangeduid die onze ideeën over Openbaring, de structuur van de schepping en de rol van de taal en schrift daarin in een geheel nieuw kader plaatsen. Johannes had niet alleen figuurlijk gelijk, hij moet gezien hebben dat de manier waarop God zich in het Woord uitdrukte een manifestie van God zelf, van het universele bewustzijn, was.

Organisch model

Een theorie die zo ver gaat als wat Tenen beweert, dient een gemakkelijke logica en interne schoonheid te hebben, zonder gekunstelde verklaringen. De `waarheid' kan niet al te ingewikkeld zijn, dat weten we ook uit de natuurkunde. Het Meru-model vraagt enige moeite en wat wiskundig en vooral ruimtelijk inzicht, maar dan is Tenen's model verder heel natuurlijk en organisch, als fysicus raakte ik diep onder de indruk van zijn multi-dimensionale verbeeldingskracht.

Een geometrische metafoor

Wanneer we de theorie van Tenen helemaal zouden volgen, dan ontvouwt zich een logisch geheel, waar we hier maar kort en puntsgewijs een schets van kunnen geven.

De vormen van de letters in het Hebreeuwse alfabet zijn elegante projecties (aanzichten) van een drie-dimensionaal model (in de vorm van een soort vlam), dat nauw samenhangt met de essentiële eigenschappen van fysische, metafysische en menselijke verschijnselen.

Die vorm en de ruimtelijke structuren die er uit af te leiden zijn, komen terug in allerlei spirituele symbolen.

De vorm van onze hand en van de Meru-vlam komen op een bepaalde manier overeen, hetgeen een verband tussen de geschreven letters (en dus de taal) en de symbolische gebarentaal van bepaalde handhoudingen suggereert.

De volgorde van de letters in de Hebreeuwse tekst van Genesis openbaart een wiskundig model over hoe `leven' zichzelf organiseert en voortplant, het is ook `letterlijk' een weergave van de schepping.

De Hebreeuwse tekst in de Bijbel geeft, wanneer we de inzichten van het Meru-project volgen, een duidelijk beeld van het bewustwordingsproces en de rol van verandering daarin. In die tekst zit een mentale (visuele) en fysieke oefening, een soort Tai-Chi beweging of meditatie.

De belangrijkste Westerse tradities hebben hun wortel in dezelfde relatie tussen de innerlijke wereld (het bewustzijn) en de uiterlijke realiteit.

Dat is niet niks, hier wordt even wat onderuit gehaald, een complete wetenschap van linguïstische en pictografische verklaringen over de ontwikkeling van taal en schrift wordt aangevallen. In de thesis van het Meru project wordt bijvoorbeeld een geleidelijke ontwikkeling van het schrift via hiëroglyfen afgewezen. Er wordt juist een brug geslagen tussen de moderne natuurkunde en quantum-theorie en de oude tradities en inzichten over het `heilige' in het schrift en de taal. Het alfabet is zoals het zijn moet en staat qua vorm, aantal letters in direct verband met de fundamentele wetmatigheden.

Alles bij elkaar nogal opzienbarende beweringen, als dit waar zou zijn kun je inderdaad stellen dat de Openbaring, het Alfabet en de uiterlijke vorm van de mens (tenminste wat betreft zijn handen) met elkaar samenhangen, dat het als het ware verschillende representaties zijn van dezelfde basis. Wie de diverse bijbelteksten over de schepping hier voor de geest haalt krijgt inderdaad het gevoel dat het allemaal veel beter klopt dan we ooit gedacht hadden.

Is het Meru-project klaar?

De afgelopen 20 jaar is er door een klein team gestudeerd op deze hypothese en de implicaties en ontwikkelingen ervan. Men dorst de resultaten niet op grote schaal bekend te maken, omdat het allemaal te gewaagd, te revolutionair leek. De persoonlijkheid van Tenen is ook niet echt gericht op het communiceren van zijn boodschap, hij is tamelijk eigenwijs en eigengereid en een tikkeltje overgevoelig, en heeft er ook moeite mee als anderen met zijn ideeën op de loop gaan. Er werden wel wat rapporten gemaakt, maar die werden aan een heel selecte groep wetenschappers gestuurd, onder andere in Israël en in Californië, en die hebben gezorgd voor een beperkte financiering tot nu toe. Onder de geleerden en wetenschappers die tot dusver zijn werk op zijn minst belangwekkend vinden zijn bekende schrijvers en denkers als Ralph Abrahams, Louis Kauffman, Claudio Naranjo, Nick Herbert, Arthur Young en Saul-Paul Sirag. Op dit moment is Stan Tenen voldoende zeker van tenminste het belang van zijn inzichten om in te stemmen met wat artikelen en publicaties en een kleine toernee. Dat moet ook wel, want voor verder onderzoek heeft hij meer geld nodig, bijvoorbeeld om computer-animaties te maken om zijn hypotheses te visualiseren. Zijn reeks lezingen deze zomer (zie kader) is dan ook zeer uitzonderlijk, het Meru-project is tot nu toe vrijwel in het geheim uitgevoerd. Op kleine schaal zijn er ook video's en audio-opnamen beschikbaar over het Meru-project, waarmee men vooral sponsors wil bereiken om deze inzichten verder uit te werken en op gepaste wijze bekend te maken.

Mysterie

Een van de vreemde zaken rond dit hele project is dat zoiets ten eerste niet eerder is gezien of ontdekt (Tenen's idee is dat die kennis gewoon verloren is gegaan en dat oudere Kabbalisten er wel van wisten) en ten tweede dat er zo weinig steun voor is. Is dat omdat de tijd voor dit soort openbaringen nog niet gekomen was of klopt het hele verhaal misschien toch niet? In ieder geval is het fascinerend en intrigerend, de tijd zal leren of Stan Tenen het bij het juiste eind heeft.

Luc Sala

Meru Foundation POB 1738, San Anselmo Ca 94979 USA

Organisatie workshop:

fax; 020-6253280

tel. 020-6203219.


Terug naar de EGO 2000 index.